เทศนาประจำวันที่ 12 เมษายน 2015

ผู้เทศนา   ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร   12 เมษายน 2015

หัวข้อ        ครอบครัวเป็นสุข

พระธรรม      นางรูธ 4:13-15   อ่านเพิ่มเติม

เทศนาประจำวันที่ 5 เมษายน 2015

ผู้เทศนา         ศจ.จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล                             5 เมษายน 2015

หัวข้อ           พลังฟื้นคืนพระพร”

พระธรรม       ลูกา 24:1-7

 

อ่านเพิ่มเติม

เทศนาประจำวันที่ 29 มีนาคม 2015

ผู้เทศนา                ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร                                   29 มีนาคม 2015

หัวข้อเรื่อง            คนที่นึกไม่ถึง

ข้อพระธรรม         ยอห์น 4:27-30; 39-41

 

อ่านเพิ่มเติม

เทศนาประจำวันที่ 22 มีนาคม 2015

ผู้เทศนา         ศจ.จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล                           22 มีนาคม 2015

หัวข้อ           หน่วยกู้ชีพ”

พระธรรม       โยชูวา 2:1-5, 17-21

อ่านเพิ่มเติม